Dashashwamedh Ghat, Varanasi

Square

Dashashwamedh Ghat, Varanasi